Blackmode SC

Koszyk 0 zł

Twój koszyk jest pusty

Regulamin

Regulamin

Strona główna Regulamin

Regulamin sklepu BLACKMODE.pl

 

Szanowni Państwo, przedstawiamy Państwu regulamin w oparciu o który mogą Państwo dokonywać zamówień towarów dostępnych na naszej stronie www.blackmode.pl:

 

 § 1 [DEFINICJE]

Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o:

1.Sklepie – należy przez to rozumieć sklep internetowy Blackmode prowadzony przez Sprzedającego,  dostępny pod adresem: www.blackmode.pl,

2.Sprzedającym – należy przez to rozumieć Blackmode M. Łabędź, Ł. Broda S.C. ul. Okulickiego 19A/37, 42-218 Częstochowa, NIP 573 287 27 13, REGON 365912847

3.Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin sklepu internetowego, dostępny na stronie www.blackmode.pl w zakładce „Regulamin”,

4.Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającej osobowości prawnej, ktorej przepisy prawa nadają zdolność prawną, dokonującą zakupu w sklepie internetowym Blackmode,

5.Konsumencie – należy przez to rozumieć Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, której uprawnienia określa Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

1.Dniach roboczych - należy przez to rozumieć wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

§ 2 [O SKLEPIE]

1.Sklep prowadzi sprzedaż internetową obuwia. Każdy towar opatrzony jest opisem obejmującym w szczególności: min. 4 fotografie towaru, nazwę, cenę, rozmiar,  właściwości, informacje o producencie i kraju pochodzenia.

2.Towary sprzedawane w sklepie są starannie selekcjonowane pod kątem miejsca ich pochodzenia i surowców, z których są produkowane, a także sposobu produkcji, tak aby zapewnić Klientom produkt najwyższej jakości.

 

§ 3 [SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ]

1.Sprzedaż towarów w ramach Sklepu odbywa się na podstawie zamówienia złożonego przez Klienta na odległość za pośrednictwem strony internetowej www.blackmode.pl.

 2.W celu złożenia zamówienia Klient w kolejności jak niżej:

a.dokonuje wybory towaru, określając w szczególności rodzaj, rozmiar, liczbę zamawianego towaru i zaznaczając opcję „Dodaj do koszyka”,

b.dokonuje wyboru sposobu dostawy i płatności,

c.określa miejsce dostawy,

d.składa oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacji,

e.wybiera na stronie Sklepu przycisk: „Złoż zamówienie - zakup  z obowiązkiem zapłaty”.

3.Podsumowanie zamówienia, o którym mowa w ust. 2 pkt. e) zostaje automatycznie wysłane na adres e-mail podany przez Klienta.

4.W przypadku wyboru metody płatności „Przelewy24” nastąpi przekierowanie na stronę dokonywania płatności elektronicznych. W celu dokonania płatności za zamówienie należy postępować zgodnie z instrukcjami właściwego operatora płatności elektronicznych. Po zakończeniu procedury płatności nastąpi automatyczne przekierowanie na stonę z  informacją o pomyślnym zakończeniu procedury płatności.

5.W przypadku, gdy Sklep po złożeniu zamówienia nie będzie mógł zrealizować zamówienia w standardowym terminie (określonym w § 7, ust. 1 Regulaminu) np. z powodu braku dostępności towaru, Sklep niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta na podany adres e-mail. W takim przypadku Klient będzie uprawniony do odstąpienia od umowy a Sklep dokona niezwłocznego zwrotu wszelkich płatności uiszczonych przez Klienta.

 

§ 4 [CENY TOWARÓW]

1.Ceny podawane na stronie Sklepu są cenami końcowymi i zawierają podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości

2.Ceny towarów mogą ulec zmianie w przypadku organizowania przez Sklep promocji i wyprzedaży.

3.Przy dokonywaniu zakupu obowiązują każdorazowo ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia.

4.Sklep nie pobiera od Klienta dodatkowych opłat za wysyłkę towaru do Klienta na terenie Polski.

 

§ 5 [SPOSOBY PŁATNOŚCI]

1.Sklep Blackmode.pl honoruje następujące sposoby płatności za złożone zamówienie:

a.szybki przelew internetowy (Przelewy24.pl),

b.tradycyjny  przelew na konto bankowe,

c.płatność przy odbiorze (Za pobraniem).

2.Klient dokonuje wyboru sposobu płatności na stronie Sklepu, w ramach procedury dokonywania zamówienia towaru.  

3.W przypadku wybrania jako metody płatności za towar: szybkiego przelewu internetowego, karty kredytowej lub tradycyjnego przelewu na konto bankowe, brak wpłaty w terminie 7 dni roboczych skutkuje anulowaniem zamówienia.

4.W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności „Za pobraniem”, zapłata następuje do rąk kuriera przy odbiorze przesyłki.

5.W przypadku każdego zamówienia Sklep zastrzega sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności (w szczególności Za pobraniem).

6.Sklep akceptuje jedynie płatności dokonywane z kont bankowych prowadzonych w granicach Unii Europejskiej (UE).

7.Wszelkie koszty transakcji finansowych ponosi Klient.

8.Własność towaru przechodzi na Klienta dopiero po zapłacie ceny za towar.

 

§ 6 [SPOSOBY DOSTAWY]

1.Sklep dostarcza zamówione towary za pośrednictwem kuriera na wskazany przez Klienta adres dostawy.

2.Koszty dostawy na terenie Polski pokrywa Sklep.

3.W przypadku dostawy poza granicę Polski, koszty dostawy zgodne z cennikiem kuriera/Poczty Polskiej pokrywa kupujący. Koszty wysyłki poza granice RP są uzależnione od miejsca przeznaczenia oraz od wagi przesyłki. W celu ustalenia kosztów dostawy towaru poza granicę Polski należy skontaktować się ze Sklepem pod adresem emeilowym adres: sklep@blackmode.pl.

4.W przypadku, gdy przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien żądać od przewoźnika niezwłocznego, protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, Klient powinien niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki, zgłosić przewoźnikowi żądanie ustalenia stanu przesyłki.

 

§ 7 [TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA]

1.Czas realizacji zamówienia, w przypadku towarów dostępnych w magazynie w momencie składania zamówienia, wynosi maksymalnie 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Klienta.

2.Sklep dołoży wszelkich starań, aby zamówienie zostało skompletowane i nadane w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od dnia złożenia przez Klienta zamówienia.

3.Przeciętny czas dostawy przesyłki przez kuriera to 48 godzin od momentu nadania.

4.Jeżeli dany towar nie jest dostępny w magazynie, Sklep może ustalić z Klientem inny, dłuższy niż określony w ust. 1 termin dostawy.

5.W przypadku opóźnienia w dostawie, Klient może wyznaczyć Sprzedającemu dodatkowy termin, a po jego bezskutecznym upływie od umowy odstąpić. 

 

§ 8 [ODSTĄPIENIE OD UMOWY]

1.Klient  będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od umowy zawartej ze Sklepem, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient ten lub osoba przez niego wskazania (inna niż przewoźnik) wszedł w posiadanie towaru.

2.W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zgodnie z ust. 1, Konsument zobowiązany jest poinformować Sklep o odstąpieniu od umowy korzystając z formularza dostępnego na stronie Sklepu w dziale “Obsługa Klienta” w zakładce ”Zwroty i reklamacje” (formularz odstąpienia od umowy) lub wysyłając wiadomość na adres email sklep@blackmode.pl.

3.W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4.W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z ust. 1:

a.Konsument zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży, zwrócić towar Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie w tym terminie zwracanego towaru na adres: Blackmode S.C., ul. Okulickiego 19A/37, 42-218 Częstochowa,

b. Konsumentowi zwracane są otrzymane od niego płatności za towar, niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep zwrotu towaru lub dostarczeniu przez Konsumenta dowodu  odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

,c. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności za towar; zwrot następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami..

5.Koszty zwrotu towaru ponosi Konsument.

6.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

1.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi  w odniesieniu do umowy, której przedmiotem jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

§ 9 [REKLAMACJE]

1.Sklep zobowiązany jest dostarczyć Klientowi towar bez wad.

2.W przypadku wad produktów zamówionych za pośrednictwem strony www.blackmode.pl, Sprzedający ponosi ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. z późn. zm.).

3.Sklep ponosi odpowiedzialność wobec Klienta, jeżeli towar (rzecz sprzedana) ma wadę fizyczną lub prawną.

4.W celu skorzystania z przysługującego Klientowi prawa z tytułu rękojmi, Klient zobowiązany jest poinformować Sklep korzystając z formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu (formularz reklamacji) lub wysyłając wiadomość na adres email sklep@blackmode.pl.

5.W celu ułatwienia i przyspieszenia rozpoznania reklamacji Sklep zaleca podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji dotyczących w szczególności: rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, żądania Klienta, danych kontaktowych Klienta.

6.W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedającego do reklamacji lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie towaru  do Sprzedającego, Klient zostanie poproszony przez Sprzedającego o dostarczenie towaru na koszt Sprzedającego na adres: Okulickiego 19A/37, 42-218 Częstochowa. Przed dostarczeniem towaru do Sklepu, a po zgłoszeniu reklamacji, Sklep może poprosić Klienta o przesłanie mu zdjęć towarów podlegających reklamacji.

7.Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym Sklep powiadomi Klienta niezwłoczne. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.

8.W przypadku stwierdzenia, że towar ma wadę, Klientowi przysługuje prawo:

a.wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady; w takiej sytuacji Sklep jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów,

b.żądania obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie wymieni towar na wolny od wad albo wadę usunie; obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady,

9.Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sklep.

10.Sklep zobowiązany jest przyjąć od Klienta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

11.Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sklep nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 (czternastu) dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

12.W przypadku, gdy spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla stron umowy, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.

13.Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

14.Sklep nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które zaistniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.

15.Reklamacji nie podlegają:

-naturalne zużywanie się obuwia,

-części wymienne, np. fleki czy sznurówki

-uszkodzenia mechaniczne (otarcie, rozerwanie, naderwanie bądź zadrapanie, oderwanie ozdób, zamka, gumy itp.) powstałe w trakcie użytkowania towarów,

-uszkodzenia powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji,

-uszkodzenia powstałe na skutek użytkowania obuwia niezgodnie z przeznaczeniem,

-wygoda obuwia, przemakanie obuwia (chyba że w opisie jest napisane, iż towar jest wodoodporny).

16.Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie towaru w chwili zawarcia umowy.

17.Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi.

18.Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym w przypadku zakupu towaru przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 17.

 

§ 10 [PRAWA AUTORSKIE]

1.Prawa do zawartości strony internetowej sklepu internetowego Blackmode, w tym do układu graficznego strony, zdjęć, znaków towarowych, logo i innych treści i elementów, przysługują Sprzedającemu Blackmode S.C.

2.Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub inne korzystanie ze strony internetowej Sklepu lub jej części bez zgody Sprzedającego.

 

§ 11 [DANE SPRZEDAJĄCEGO]

Sprzedający:

Blackmode M. Łabedz, Ł. Broda S.C. ul. Okulickiego 19A/37, 42-218 Częstochowa,  NIP 573 287 27 13, REGON 365912847

nr rachunku bankowego: 33105011421000009234710789  ING Bank Śląski

kontakt: e-mail:  sklep@blackmode.pl, tel.+48 667 371 717.

Adres do składania reklamacji:  Blackmode S.C. Okulickiego 19A/37, 42-218 Częstochowa, email: sklep@blackmode.pl

Adres do składania oświadczeń o odstąpieniu od umowy oraz odesłania rzeczy: Blackmode S.C. Okulickiego 19A/37, 42-218 Częstochowa, email sklep@blackmode.pl