Blackmode SC

Koszyk 0 zł

Twój koszyk jest pusty

Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Strona główna Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Formularz odstąpienia od umowy

1.Klient  będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od umowy zawartej ze Sklepem, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient ten lub osoba przez niego wskazania (inna niż przewoźnik) wszedł w posiadanie towaru.

2.W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zgodnie z ust. 1, Konsument zobowiązany jest poinformować Sklep o odstąpieniu od umowy korzystając z formularza dostępnego na stronie Sklepu w dziale “Obsługa Klienta” w zakładce ”Zwroty i reklamacje” (formularz odstąpienia od umowy) lub wysyłając wiadomość na adres email sklep@blackmode.pl.

3.W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4.W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z ust. 1:

a.Konsument zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży, zwrócić towar Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie w tym terminie zwracanego towaru na adres:

Blackmode S.C.

ul. Okulickiego 19A/37

42-218 Częstochowa,

b. Konsumentowi zwracane są otrzymane od niego płatności za towar, niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep zwrotu towaru lub dostarczeniu przez Konsumenta dowodu  odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

,c. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności za towar; zwrot następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami..

5.Koszty zwrotu towaru ponosi Konsument.

6.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

1.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi  w odniesieniu do umowy, której przedmiotem jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Reklamacje

Formularz reklamacji

1.Sklep zobowiązany jest dostarczyć Klientowi towar bez wad.

2.W przypadku wad produktów zamówionych za pośrednictwem strony www.blackmode.pl, Sprzedający ponosi ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. z późn. zm.).

3.Sklep ponosi odpowiedzialność wobec Klienta, jeżeli towar (rzecz sprzedana) ma wadę fizyczną lub prawną.

4.W celu skorzystania z przysługującego Klientowi prawa z tytułu rękojmi, Klient zobowiązany jest poinformować Sklep korzystając z formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu (formularz reklamacji) lub wysyłając wiadomość na adres email sklep@blackmode.pl.

5.W celu ułatwienia i przyspieszenia rozpoznania reklamacji Sklep zaleca podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji dotyczących w szczególności: rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, żądania Klienta, danych kontaktowych Klienta.

6.W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedającego do reklamacji lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie towaru  do Sprzedającego, Klient zostanie poproszony przez Sprzedającego o dostarczenie towaru na koszt Sprzedającego na adres:

Blackmode S.C.

ul. Okulickiego 19A/37,

42-218 Częstochowa.

Przed dostarczeniem towaru do Sklepu, a po zgłoszeniu reklamacji, Sklep może poprosić Klienta o przesłanie mu zdjęć towarów podlegających reklamacji.

7.Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym Sklep powiadomi Klienta niezwłoczne. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.

8.W przypadku stwierdzenia, że towar ma wadę, Klientowi przysługuje prawo:

a.wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady; w takiej sytuacji Sklep jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów,

b.żądania obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie wymieni towar na wolny od wad albo wadę usunie; obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady,

9.Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sklep.

10.Sklep zobowiązany jest przyjąć od Klienta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

11.Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sklep nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 (czternastu) dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

12.W przypadku, gdy spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla stron umowy, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.

13.Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

14.Sklep nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które zaistniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.

15.Reklamacji nie podlegają:

-naturalne zużywanie się obuwia,

-części wymienne, np. fleki czy sznurówki

-uszkodzenia mechaniczne (otarcie, rozerwanie, naderwanie bądź zadrapanie, oderwanie ozdób, zamka, gumy itp.) powstałe w trakcie użytkowania towarów,

-uszkodzenia powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji,

-uszkodzenia powstałe na skutek użytkowania obuwia niezgodnie z przeznaczeniem,

-wygoda obuwia, przemakanie obuwia (chyba że w opisie jest napisane, iż towar jest wodoodporny).

16.Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie towaru w chwili zawarcia umowy.

17.Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi.

18.Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym w przypadku zakupu towaru przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 17.